Galéria

2012. évi közhasznúsági jelentés

Az Egyesület 2012. évi mérlege és közhasznúsági jelentése.

Az Imágó Egyesület 2012. évi Közhasznúsági jelentése

2012. évi mérleg (pdf)

 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az Imágó Egyesület 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 560 ezer Ft, a saját tőke 460 ezer Ft.

 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben az Egyesület 1 millió forint állami támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól az Imágó Budapest 2012-es évi megjelentetésére.

 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A 2012-ben Egyesületünk saját tőkéje 460 ezer forint volt. Egyesületünk induló tőkével, jegyzett tőkével, lekötött tartalékkal, értékelési tartalékkal sem az előző évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett.

A tárgyévi tőkeváltozás 110 ezer forint volt. A tárgyévi eredmény 350 ezer forint. 

 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Egyesületünk nem nyújtott cél szerinti juttatást, így e soron továbbra sem történtek kifizetések.

 

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Egyesületünk nem részesült ilyen támogatásban a 2012-es évben.

 

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Az Egyesület vezető tisztségviselői nem részesültek a 2012-es évben ilyen juttatásban.

 

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Az IME közhasznú egyesületet 2008. 01. 29-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság kutatási tevékenységre. Az egyesület kitűzött célja, hogy fórumot teremtsen a pszichoanalitikus gondolatok és más tudományos és kulturális területek kreatív találkozásához, elősegítve ezzel a pszichoanalízis hagyományának ápolását és megújulását.

 

A kitűzött célokat a 2012-es évben az alábbi tevékenységekkel kívántuk teljesíteni:

 

7.1. Imágó-est programok szervezése

 

Az Imágó Egyesület „Pszichoanalízis az élő társadalomban és kultúrában” című programsorozatának immár negyedik éve továbbra is a Nyitott Műhely (1123, Budapest, Ráth György u. 4.) adott otthont. Az eseményre a 2012-es évben öt alkalommal került sor. A sorozat célkitűzése továbbra is az volt, hogy a pszichoanalízis, tudomány és kultúra egy-egy releváns kérdését közérthető, népszerűsítő formában tárjuk az érdeklődő közönség elé. A pszichoanalízist a tudomány és kultúra különböző képviselőinek bevonásával kívántuk megismertetni, lehetőséget teremtve ezzel a különböző diszciplínák közötti párbeszédre. A programok témáját minden alkalommal meghívott beszélgetőpartnerek gazdagították, akik a szóban forgó elméletek, problémák és jelenségek új megvilágításáról gondoskodtak. A beszélgetések során a közönség tagjai is lehetőséget kaptak kérdéseik és gondolataik megfogalmazására. Ennek eredményeképpen minden alkalommal termékeny párbeszéd született, mely a laikusok és a hozzáértők számára egyaránt inspirálónak bizonyult.

 

   A programok

 

  • Pszichoanalízis és forradalom

A program időpontja: 2012. február 27.

 

Az esten Erős Ferenc „Pszichoanalízis és forradalom” c. könyvének megjelenése kapcsán a szerzővel beszélgettek: Kovács M. Mária történész (CEU), Borgos Anna pszichológus (MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet), Lugosi András történész (Budapest Főváros Levéltára) és Harmatta János pszichiáter (Tündérhegyi Pszichoterápiás Osztály).

A kötetről röviden: A könyv fő témája a magyarországi pszichoanalízis történetének egy kitüntetett periódusa, az 1918 őszétől 1919 augusztusáig terjedő forradalmi időszak. 1919 áprilisában a tanácskormány közoktatásügyi népbiztosságának rendelete alapján Ferenczi Sándort egyetemi tanárrá nevezték ki. Ő volt a világon az első olyan pszichoanalitikus, aki ebbéli minőségében kapott tanítási kötelezettséggel járó nyilvános rendes egyetemi tanári kinevezést. A könyv feltárja, hogy Ferenczi egyetemi epizódja miként kapcsolódott egyrészt a magyar felsőoktatás, ezen belül az orvosképzés 1918–19 folyamán végbement vagy tervezett átalakításához, másrészt a pszichoanalitikus mozgalom akadémiai elismertetésre, legitimációra irányuló igényeihez. A kötet dokumentum-melléklete közli az idevágó legfontosabb dokumentumokat – levéltári iratokat, cikkeket, leveleket – is. Ezek alapján rekonstruálható a folyamat, amelynek során Ferenczi és más pszichoanalitikusok átmenetileg helyet kaptak a budapesti tudományegyetemen.

 

  • KIKI a csoportban – pszichodráma-játékfilm

A program időpontja: 2012. március 26.

 

Az esten „Kiki a csoportban” c. film vetítésére került sor, amelyet beszélgetés követett Mérei Zsuzsa pszichológussal és film rendezőjével, Xantus Jánossal. A beszélgetést Fecskó Edina moderáláta.

A témáról röviden: „Kiki gyerekkora, a nagyszülői házban. Anya, tesó, apa, unokatesó, nagymama, a Duna – mindenki igyekszik túlélni Kiki körül a családi tragédiát. A tizenegynéhány éves kicsi lány pedig csak figyel, hallgat és megfelel.

Mérei Zsuzsa és Vikár András létrehozott egy csoportot, ahol a kamerák mindennapos vendégek voltak, ahol a csoport arra szerződött, hogy a filmkészítők társaságában élik át a drámafolyamatot, Xantus János pedig vállalta a filmesek által egy időben olyannyira vágyott dokumentumfilmrendezői pozíciót: légy volt a falon, úgy kukucskált.” (Blaskó Ágnes: Légy a falon - Xantus János: Kiki a csoportban c. filmjéről)

 

  • Peter Pan avagy a szomorú gyermek

A program időpontja: 2012. április 23.

 

A témáról röviden: Pán Péter  egy kisfiú, aki  születésekor úgy határoz,  hogy sohase fog felnőni, nem fog öltönyt viselni, és nem lesz belőle banktisztviselő. Manapság rengeteg ilyen Pán Péter kerül a pszichoanalitikusok díványára, abban a reményben, hogy megszabadulhatnak ettől a modern “szindrómától”.  Miért olyan fontos, hogy felnőjünk? Mit jelent felnőttnek lenni? Hogyan hagyhatjuk magunk mögött  a gyermekkort anélkül, hogy megölnénk a bennünk élő gyermeket?

Erről és más kérdésekről beszélgettek: Kathleen Kelley-Lainé pszichoanalitikus (Párizs), a „Peter Pan avagy a szomorú gyermek” c. könyv szerzője, Somlai Péter szociológus (ELTE), Lénárd Kata pszichológus (PTE) és Molnár Gabriella újságíró (Nők Lapja). A beszélgetést moderálta Erős Ferenc pszichológus (PTE).

 

  • Kreativitás és pszichoanalízis

A program időpontja: 2012. október 1.

 

A témáról röviden: Kőváry Zoltán a pszichobiográfiai kiindulású, pszichoanalitikus orientációjú kreativitás-kutatás legjelesebb hazai – és nemzetközileg is ismert – képviselője. „Kreativitás és személyiség. A mélylélektani alkotáselméletektől a pszichobiográfiai kutatásig” c. könyve az antik alkotáselméletektől a tizenkilencedik századi romantikus elméleteken át a legmodernebb megközelítésekig széles áttekintést ad a művészi kreativitás pszichológiai kutatásáról, emellett elméleti és módszertani szempontból originális módon alkalmazza a történeti-interpretatív megközelítést, amelynek központi koncepciója az élettörténet pszichológiai vizsgálata, vagyis a pszichobiográfia. A kötetben érdekes elemzéseket olvashatunk Salvador Dalí, Csáth Géza és Kosztolányi Dezső életpályájának, személyiségének és alkotómunkájának kevéssé ismert összefüggéseiről.

Az este során ugyancsak bemutatásra került az Imágó Budapest 2012/1-es, Pszichoanalízis és kreativitás című, Kőváry Zoltán által szerkesztett száma, amelyben többek közt tanulmányok olvashatók Csontváryról és Szerb Antalról.

A beszélgetés résztvevői voltak: Kőváry Zoltán pszichológus (SZTE) a Kreativitás és személyiség c. könyv szerzője, Valachi Anna irodalomtörténész és Krékits József pszichiáter, a Szerb Antal-tanulmány szerzője. A beszélgetést Erős Ferenc pszichológus (PTE) moderálta.

 

  • Pszichoanalízis és fenomenológia

A program időpontja: 2012. november 19.

 

A témáról röviden: A jelen kor és az elmúlt száz év legfontosabb filozófiai áramlata - az analitikus filozófia mellett – a fenomenológia. Noha Freud lényeges pontokon reduktivista, tehát antifenomenológiai megközelítést alkalmaz a lélekkel kapcsolatban, a pszichoanalízis számos fenomenológus, így Husserl, Heidegger, Sartre, Foucault, Merleau-Ponty, Levinas, Derrida vagy Paul Ricoeur számára fontos szerepet játszott, vagy legalábbis lényeges viszonyítási pontot jelentett.

Az Imágó Budapest c. folyóirat két tematikus száma (2012/2 és 2012/3.) olyan tanulmányokat közöl, amelyek a pszichoanalízist vagy magukat a lelki jelenségeket a fenomenológiai módszerrel közelítik meg. E cikkekhez kapcsolódva tartott az Imágó Egyesület kerekasztal beszélgetést a fenomenológia és a pszichoanalízis viszonyáról.

A beszélgetés résztvevői voltak: Pintér Judit Nóra, Schwendtner Tibor, Ullmann Tamás és Vermes Kata. A beszélgetést Szummer Csaba moderálta.

 

 

7.2. Imágó Budapest folyóirat kiadása

 

A 2010-ben alapított Imágó Budapest – a Thalassa folyóirat szellemi hagyományait tovább folytatva – több szakterület művelői számára nyitott, interdiszciplináris folyóirat, amelyben a pszichoanalízisnek és társtudományainak újabb eredményeiről éppúgy beszámolunk, mint történeti múltjának kutatásáról. Az Egyesület kiadásában megjelenő folyóirat, a 2011-es évhez hasonlóan, 2012-ben is négy számmal jelent meg. – Az Imágó Budapest 2012/1. száma a pszichoanalízis és a művészi kreativitás témáját helyezi középpontba. A 2. és a 3. számban a pszichoanalízis és a filozófia (ezen belül elsősorban a modern fenomenológia) viszonyával foglalkozó írásokat közöltünk. A 4. „Tömegkultúra és pszichoanalízis” című szám összeállítása során a mediális kultúra rendkívül variábilis jelenségeire érzékenyen reflektáló tanulmányokat gyűjtöttünk egybe.

 

 

7.3. Konferencia-szervezés

 

„Álom, trauma, pszichoanalízis” – Műhelykonferencia Heller Ágnes tiszteletére
Esemény ideje: 2012. április 18.
Esemény helye: Pécs, PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (Zsolnay Vilmos utca 16.)
A konferencia a PTE BTK Pszichológia Doktori Iskola, Elméleti Pszichoanalízis Program és az Imágó Egyesület együttműködésével valósult meg.

 

IV. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia
Esemény ideje: 2012. november 22-24.
Esemény helye:
Pécs, Zsolnai Kulturális Negyed (Zsolnay Vilmos utca 16.) és Apolló Artmozi (Perczel Miklós u. 22.)

 

A Parallel Történetek – címmel megrendezett konferencia PTE BTK Pszichológiai Doktori Iskola Elméleti Pszichoanalízis Programja, az Imágó Egyesület és az Imago International szervezésében valósult meg kb. 300 fő részvételével. A konferencia célkitűzése, szakmai irányelve a pszichoanalitikus filmtudomány interdiszciplináris területe iránt elkötelezett filmalkotók, filmtudományi szakemberek, pszichoanalitikusok és pszichoanalitikus szemléletű pszichológusok eszmecseréjének elősegítése, a témához kapcsolódó tudományos kutatások megismertetése, megvitatása és népszerűsítése volt. A középpontban továbbra is a párbeszéd és a kölcsönhatás állt: a pszichoanalitikus és kinematografikus tudás integrálhatósága, egy közös nyelv kialakításának lehetősége.

A konferencia szakmai programját 5 plenáris előadás, 29 szekció előadás, 11 műhelyfoglalkozás, 3 filmvetítés és beszélgetés és 2 filmvetítés és kerekasztal-beszélgetés alkotta. Plenáris előadást tartottak a hazai és nemzetközi filmtudomány, valamint a pszichoanalitikus művészetelmélet kiemelkedő jelentőségű szerzői (Daniel Dayan, Dragon Zoltán, Hubai Gergely, Kovács András Bálint, Kőváry Zoltán), szekcióelőadást tartottak a hazai filmes és pszichoanalitikus kutatócsoportok (például AVKF, BKF, ELTE, KRE, PTE, SE, SZTE) jeles képviselői. Filmvetítés és hozzá kapcsolódó panel- illetve kerekasztal-beszélgetés pedig egyrészt az elmúlt év pszichológiai szempontból kitüntetett szerepű magyar mozi- és tévéfilmjeihez (Csak a szél, Terápia, A hét utolsó napja), másrészt egy-egy jeles alkotó életművéhez (Em Cooper és Kende János) kapcsolódott. A műhelyfoglalkozásokon interaktív gyakorlatok kerültek bemutatásra illetve tematikus beszélgetések zajlottak egy-egy szaktudományos területhez kapcsolódóan (például filmművészet és pszichodráma integrációja, traumatizáció, a pszichoanalízis filmes reprezentációja, nézői identitás, videoklip hatásmechanizmusa).

 

 

7.4. Honlap üzemeltetése

 

Az Imágó Egyesület tevékenységéről, illetve a pszichoanalízis és kultúra találkozását érintő hazai eseményekről folyamatosan friss híreket szolgáltatunk a www.imagoegyesulet.hu oldalon.

 

Budapest, 2013. Június 30.

 

Erős Ferenc

Az Imágó Egyesület elnöke

 

Záradék: E közhasznúsági jelentést a Imágó Egyesület közgyűlése 2013. július 17-i ülésén elfogadta.

© 2010–2024 Imágó Egyesület Impresszum | Sitemap