Galéria

2013. évi közhasznúsági jelentés

Az Egyesület 2013. évi mérlege és közhasznúsági jelentése.

Az Imágó Egyesület 2013. évi Közhasznúsági jelentése

 

2013. évi mérleg (pdf)

 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az Imágó Egyesület 2013. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 412 ezer Ft, a saját tőke 294 ezer Ft.

 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben az Egyesület nem kapott állami támogatást.

 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A 2013-ban Egyesületünk saját tőkéje 294 ezer forint volt. Egyesületünk induló tőkével, jegyzett tőkével, lekötött tartalékkal, értékelési tartalékkal sem az előző évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett.

A tárgyévi tőkeváltozás 460 ezer forint volt. A tárgyévi eredmény -166 ezer forint.

 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Egyesületünk nem nyújtott cél szerinti juttatást, így e soron továbbra sem történtek kifizetések.

 

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Egyesületünk nem részesült ilyen támogatásban a 2013-as évben.

 

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

 

Az Egyesület vezető tisztségviselői nem részesültek a 2013-as évben ilyen juttatásban.

 

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

 

Az IME közhasznú egyesületet 2008. 01. 29-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság kutatási tevékenységre. Az egyesület kitűzött célja, hogy fórumot teremtsen a pszichoanalitikus gondolatok és más tudományos és kulturális területek kreatív találkozásához, elősegítve ezzel a pszichoanalízis hagyományának ápolását és megújulását.

 

A kitűzött célokat a 2013-as évben az alábbi tevékenységekkel kívántuk teljesíteni:

 

7.1. Imágó-est programok szervezése

 

  • „Pszichoanalízis az élő társadalomban és kultúrában” – előadássorozat

 

Az Imágó Egyesület „Pszichoanalízis az élő társadalomban és kultúrában” című előadássorozatának a Nyitott Műhely (1123, Budapest, Ráth György u. 4.) adott otthont. A sorozat célja az volt, hogy a pszichoanalízis, tudomány és kultúra egy-egy releváns kérdését közérthető, népszerűsítő formában tárjuk az érdeklődő közönség elé. A pszichoanalízist a tudomány és kultúra különböző képviselőinek bevonásával kívántuk megismertetni, lehetőséget teremtve ezzel a különböző diszciplínák közötti párbeszédre. Az előadók mondandóját minden alkalommal meghívott beszélgetőpartnerek gazdagították, akik a szóban forgó elméletek, problémák és jelenségek új megvilágításáról gondoskodtak. A beszélgetések során a közönség tagjai is lehetőséget kaptak kérdéseik és gondolataik megfogalmazására. Ennek eredményeképpen minden alkalommal termékeny párbeszéd született, mely a laikusok és a hozzáértők számára egyaránt inspirálónak bizonyult.

 

A programok:

 

SZÁGUNDELLI CSODÁI (könyvbemutató)

A program időpontja: 2013. február 25.

 

Az esten Erős Ferenc Szágundelli csodái című regényének bemutatására került sor. A regényből a szerző olvasott fel képpel, hanggal illusztrált részleteket. Az est házigazdája Gyimesi Júlia volt, a szerzővel Papp Orsolya, Vida Katalin, Ehmann Bea és a közönség beszélgetett.

 

A könyv visszhangjaiból

„…Erős evvel a könyvvel íróvá lesz, de nem akar az lenni, nem akar görcsösen írni, nem akar írónak mutatkozni. Egyszerűen csak elmond valamit, elmesél, rögzít, regisztrál. Ezzel tartozik magamagának talán. Hogy regisztrálja az ő huszadik századát; családot, zsidóságot, gyerekséget, háborút, üldöztetést, kultúrát, olvasmányokat, pszichoanalízist, fasizmust, kommunistaságot, ifjúságot, iskolát, úttörőt és a lányok dolgait…” (Bächer Iván, Népszabadság, 2012. )

 

„A hallgatag, szűkszavú szakembernek, átlépvén a „misztikus” hatvanon, hirtelen beszélhetnékje támadt. Megélt, másoktól hallott, kitalált XX. századi történetek százai kavarogtak a fejében, s nem tudott ellenállni a kísértésnek, hogy immár megossza őket másokkal is. Ömlik belőle a szó, a rég- és közelmúltból előhalászott, nemzedékek által megtapasztalt közhistóriák csakúgy, mint a soha nem hallott, tátott szájjal fogadható, rejtett összefüggésekre rávilágító sztorik… Mintha csak az élete függne tőle, afféle férfi Seherezádéként kiapadhatatlanul és lebilincselően mesél és mesél.” (Murányi Gábor, HVG)

 

„…a lényeg éppen abban a kuszaságban, egymásra rakodó alternatív realitásokban és abszurditásban rejlik, ahogyan a történetvezetés halad, mindig tovább és tovább bontva egy-egy mellékszálat, hogy az egész végül összeérjen egy bonyolult és zavaros egészben, mint amilyen maga a XX. század. Ez az a sajátosan posztmodern hangulat és az irónia - néha Örkényre emlékeztető fekete humor -, amivel Erős átszövi az önéletrajzi kordokumentumot, amitől annyira hiteles látlelet lesz ez a XX. század kollektív őrületéről, még azoknak is (sőt azoknak igazán!), akik maguk nem élték végig ezt a korszakot.” (Kovács Attila, HAPAX, Szeged)

 

TÖMEGKULTÚRA ÉS PSZICHOANALÍZIS

A program időpontja: 2013. április 29.

 

Az Imágó Budapest 2012/4. száma a pszichoanalízis és kultúra kapcsolatát tárgyaló tanulmányokat gyűjtött össze. A folyóirat az elmúlt évek során rendszeresen jelentkezett olyan tematikus számokkal, amelyek a kultúra kortárs jelenségeit állították középpontba. Az utóbbi évtizedben alapvetően megváltozott tömegkultúra tartalmait közvetítő technológiai apparátus, az a technikai felület, amelyen keresztül az egyén a kulturális folyamatokkal kapcsolatba lép. Az új média formák és technológiai újítások megjelenésével úgy tűnik, hogy a szubjektum, a társadalom és a kultúra kapcsolatára vonatkozó kérdések újra aktuálissá válnak, emiatt a kortárs médiakörnyezet közegében formálódó befogadói szubjektum leírásához szükségessé válik a klasszikus mozgóképre és mozira írt befogadói elméletek újragondolása. Az Imágó Budapest jelen számának összeállítása során a mediális kultúra rendkívül variábilis jelenségeire reflektáló tanulmányokat gyűjtöttünk egybe. Minden elméleti paradigmát kihívások elé állít az, amikor az aktuális társadalmi és kulturális változásokat igyekszik értelmezni. A jelen összeállítás így arról is számot ad, hogy mekkora magyarázóerővel bírnak a pszichoanalízis bevett fogalmai a kultúra – régi és új – médiaközegeiben.

A beszélgetés résztvevői voltak: Dragon Zoltán, Erős Ferenc, Havasréti József, Hirsch Tibor és Kelemen Zsolt.

 

ZENE ÉS PSZICHOANALÍZIS

A program időpontja: 2013. szeptember 30.

 

Az Imágó Budapest 2013/1. száma zene és pszichoanalízis kapcsolatának különböző vetületeit járja körül: „a titokzatos ugrást a zenéből a lelki életbe”. A művészetpszichológián belül viszonylag kevés zenei tárgyú kutatás és publikáció született, ezekből válogattunk az Imágó Budapest tematikus számában. A szövegek között megtalálható zeneszerzők és művek pszichoanalitikus értelmezése, pszichoanalitikusok zenéhez való viszonyának vizsgálata, a zenei nyelv pszichoanalitikus elemzése, komoly és könnyűzene, klasszikus és kortárs szerzők. A tanulmányok beépítik a zeneelmélet, a zenetörténet, illetve a pszichoanalízis és az idegtudomány eredményeit. Bár e művészeti forma speciális tulajdonságokkal és szabályokkal bír, éppen „esszenciálisan formai jellege” teszi lehetővé, hogy a zene pszichoanalitikus megközelítése általános (művészet)pszichológiai tanulságokhoz is vezethessen.

Vendégeink voltak: Horgász Csaba pszichoanalitikus, Zipernovszky Kornél jazzújságíró. A beszélgetést Borgos Anna moderálta.

Az esten Schubert, Bartók és Guillaume Dufay művei hangzottak el Bántai Erzsébet (cselló), Szalai Ildikó (hegedű) és Varga Ferenc (brácsa) előadásában.

 

ÁLOMSZÖVEGEK ÉS –METAFORÁK

A program időpontja: 2013. október 28.

 

A jelen korban a pszichoanalízisen belül és a pszichoanalízishez az elméleten keresztül közelítő tudományokban újra megnőtt az érdeklődés az álmok iránt. Az Imágó Budapest (2013/2) „Álomszövegek és -metaforák” című számának tanulmányaiban megtalálhatók mind az elméleti szakember, mind a gyakorló pszichoanalitikus szempontjai. Az előbbiek az álom és a film, valamint az irodalom párhuzamait keresik, Bókay Antal pedig a posztmodern szubjektum-elmélet egyik láncszemeként tárgyalja a pszichoanalitikus és dekonstruktív álom-felfogásokat. Az utóbbiak között olyan új koncepciók szerepelnek esetrészletekkel illusztrálva, mint J-M. Quinodoz „lapfordító álmok”, vagy Erdélyi Ildikó „álomzug” fogalma. A tanulmányok közötti összefüggést megteremtő fő szál az álom-szövegek jelenkori „olvasásának” bemutatása és kapcsolata a művészeti alkotásokkal.

Vendégeink voltak: Erdélyi Ildikó, Bókay Antal, Szajcz Ágnes és Pető Katalin. A beszélgetést Papp-Zipernovszky Orsolya moderálta.

 

A DEMOKRÁCIA FELTÁRÁSA

Bemutatkozik a Civil Csoport Műhely

A program időpontja: 2013. november 26.

 

A témáról röviden: Célunk, hogy a csoport-pszichoterápiás módszereket alkalmazhatóvá tegyük, a meglévő tapasztalatainkat bevezessük a „civil” szférába az együttműködés, a demokratikus gondolkodás és viselkedés kultúrájának fejlesztése érdekében.

A program kis-, közép- és nagycsoport-módszerek integrált rendszeréből áll, amely alkalmas társadalmi szerveződések különböző szintjein megjelenő egyéni reakciók és csoportjelenségek kölcsönhatásainak értelmezésére. A demokratikus működés általános fejlesztése, kultúraközvetítés valamint szervezetfejlesztési célok is elérhetőek a program által. A résztvevőket hozzásegítjük a csoportok működésének mélyebb megértéséhez, az ezzel kapcsolatos érzelmi és intellektuális tapasztalataik bővítéséhez, és javítjuk a csoporthelyzetben alkalmazható problémamegoldó, konfliktuskezelő készségüket. Tapasztalataink szerint mindez segíti a demokrácia tanulását a társadalmi nagycsoporton túl az életünk színtereiként szolgáló kisebb csoportokban is, mint a család, a munkahely, lakóközösség.

A résztvevők a Civil Csoport Műhely tagjai voltak: Barcy Magdolna, Hardy Júlia, Horváth Klára, Terenyi Zoltán. A beszélgetést Erős Ferenc moderálta.

 

 

7.2. Imágó Budapest folyóirat kiadása

 

Imágó Budapest néven folyóiratot indítottunk, a korábbi Thalassa folyóirat szellemi hagyományait tovább folytatva. A 2010-es évben megkezdődtek az első lapszám munkálatai. Az Imágó Budapest több szakterület művelői számára nyitott, interdiszciplináris folyóirat, amelyben a pszichoanalízisnek és társtudományainak újabb eredményeiről éppúgy beszámolunk, mint történeti múltjának kutatásáról. Tematikus hangsúlyú számokat tervezünk, amelyek egy-egy probléma, irányzat vagy életmű köré szerveződnek. 2013-ban az Imágó Budapest három számmal (az utolsó dupla) jelent meg. Az 1. szám a pszichoanalízis és a zene kapcsolatával foglalkozó eredeti írásokat valamint fordításokat közölt. A 2. szám tanulmányai a pszichoanalízis és az álom kapcsolatát járták körül, magyar szerzők újabb tanulmányai mellett külföldi szerzők fontos írásait közöltük. A 3-4. dupla szám a londoni IMAGO INTERNATIONAL közreműködésével, anyagi és szellemi támogatásával született meg, amely AZ ELSŐ SZÁZ ÉV címmel, Ferenczi Sándor születésének (1873) és halálának (1933), valamint az általa 1913-ban alapított Magyarországi Pszichoanalitikus Egyesület megalakulásának kerek évfordulója alkalmából jelent meg.

 

 

7.3. Konferencia-szervezés

 

„Szabadság és fantázia Ferenczi és a terápiás kapcsolat” – Műhelykonferencia a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület megalakulásának 100., Ferenczi Sándor születésének 140. és halálának 80. évfordulója alkalmából.
Esemény helyszíne: Bizalom Magán Pszichoterápiás Központ (Pécs, Ferencesek utcája 8.)
Esemény ideje: 2013. május 9.
A konferencia a PTE BTK Pszichológiai Doktori Iskola Elméleti Pszichoanalízis Program, a Dinamikus Rövidterápiás Egyesület és Alkotóműhely (DREAM) és az Imágó Egyesület együttműködésével valósult meg.

 

„Több szem többet lát” – Műhelykonferencia
Esemény helyszíne:
Bizalom Magán Pszichoterápiás Központ (Pécs, Ferencesek utcája 8.)
Esemény  ideje: 2013. november 29.
A konferencia a PTE BTK Pszichológiai Doktori Iskola Elméleti Pszichoanalízis Program, a Pannónia Pszichiátriai Egyesület és a Bizalom Magán Pszichoterápiás Központ és az Imágó Egyesület együttműködésével valósult meg.

 

 

7.4. Honlap üzemeltetése

 

Az Imágó Egyesület tevékenységéről, illetve a pszichoanalízis és kultúra találkozását érintő hazai eseményekről folyamatosan friss híreket szolgáltatunk a www.imagoegyesulet.hu oldalon. Az online Imágó Budapest közlésére kialakítottuk az imagobudapest.imagoegyesulet.hu honlapot, amely felületen közreadtuk a IV. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia válogatott előadásainak, műhelyeinek és kerekasztal beszélgetéseinek szerkesztett írásait.

 

Budapest, 2014. Június 13.

 

 

Erős Ferenc

Az Imágó Egyesület elnöke

 

 

 

Záradék: E közhasznúsági jelentést az Imágó Egyesület közgyűlése 2014. június 13-i ülésén elfogadta.

© 2010–2024 Imágó Egyesület Impresszum | Sitemap